Algemene
voorwaarden

Wanneer u voor het eerst Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre bezoekt is het belangrijk dat u op de hoogte van de algemene voorwaarden die gelden binnen de praktijk. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandellocaties.

 1. Algemeen
  In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeuten” verstaan: Mevr. P. Bertou, S. Crooijmans en Y. Riethorst-Wissing. Het hoofdadres van de praktijk is aan de Rapenburgsestraat 40 in Lichtenvoorde. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
  1.2 In deze voorwaarden wordt onder “patiënt” verstaan degene die de huidtherapeuten opdracht geeft tot behandeling.
  1.3 In deze voorwaarden wordt onder “patiënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeuten.
  1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeuten voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Overeenkomst
  2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeuten en de cliënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeuten tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  2.2 De huidtherapeuten zijn gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mogen weigeren een behandeling uit te voeren.

 3. Toestemming
  3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de huidtherapeuten.
  3.2 De huidtherapeuten kunnen van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  3.3 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeuten om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeuten zijn niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeuten.
  3.4 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zullen de huidtherapeuten geen behandeling (meer) verrichten.

 4. Informatie
  De patiënt dient de huidtherapeuten op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 5. Tarieven en zorgverzekering
  5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie prijslijst in praktijk).
  5.2 De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 6. Betaling
  6.1 De patiënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeuten zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeuten onder vermelding van het factuurnummer.
  6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  6.4 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeuten zijn dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeuten zijn alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
  6.5 Bij betalingsachterstand zijn de huidtherapeuten bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeuten indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeuten instemmen met de opschorting van de betalingsverplichting.
  6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeuten verzoeken om de behandeling aan een ander over te dragen.

 7. Annulering
  7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeuten te melden.
  7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan kunnen de huidtherapeuten het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeuten geregistreerd op het moment dat door de patiënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeuten worden ontvangen.

 8. Aansprakelijkheid
  Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeuten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeuten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeuten zijn evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeuten.

 9. Klachten
  9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeuten, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeuten. De huidtherapeuten en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeuten en de patiënt.
  9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org).

 10. Nietigheid
  In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 11. Toepasselijk recht
  Op de tussen de huidtherapeuten en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 12. Wijziging
  12.1 De huidtherapeuten behouden zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Zoeken

Trakteer jezelf

Laat ons
voor u zorgen