Als u bij ons in de praktijk wordt behandeld, ontstaat er automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn de rechten en plichten vastgelegd wanneer wij u als huidtherapeut gaan behandelen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst staat onder andere beschreven dat de huidtherapeut het recht heeft om eigen beslissingen te nemen, dat wil zeggen; dat de huidtherapeut zelf de keuze mag maken om een behandeling te weigeren indien zij dit niet medisch noodzakelijk vindt.

Daarnaast is het voor de patiënt een verplichting om de behandelend arts zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte te stellen van de bestaande klachten. Zo kan er sneller een diagnose worden gesteld en kan er een goed passend behandelplan met u worden vastgesteld.

Uiteraard moeten wij als huidtherapeuten uw rechten als patiënt kennen, is het van belang dat wij u goed informeren over de behandeling en moeten wij u patiëntgerichte zorg verlenen.

U heeft als patiënt recht op informatie van uw huidtherapeut. Samen met u wordt besloten hoe de behandeling eruit gaat zien en zodoende geeft u toestemming voor elke medische behandeling. Te allen tijde mag u uw medisch dossier inzien, dat door ons als huidtherapeuten wordt bijgehouden.

Voor de algemene voorwaarden van Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre kunt u terecht op de praktijk, zie algemene voorwaarden.

 

AVG

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de patiënt moet het transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.

De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Dit is nog geciteerd!! dus nog aanpassen!